THỜI GIAN LÀ VÔ GIÁ! 
Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss. 
Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát. Chúc các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ^^
 
THỜI GIAN LÀ VÔ GIÁ! 

Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss. 

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát. 

Chúc các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ^^
  1. chocolatehanoi posted this